Uncategorized

ÇEKERKEN YAKALADI

Bdsm

YENGEMKanım dikine akıyor, düz duvara tırmanıyor, gördüğüm her kadına sarkıyor, günde en az iki kere 31 çekiyordum, yaşımın hakkını veriyordum kısaca. İsmim Ferhat ve ben sikici bir erkeğim hemde nefes alan her şeyi. Yengem nefes almanın  dışında beni fena şekilde azdırıyordu, o beyaz teninde düzgün duran kalçası, 31 çekerken göz kapatmama sebep oluyordu.G?ç?n y?z g?n? ç?k ?zdığım v?kitl?rdi, ?ür?kli tuv?l?t? gidiy?r 31 ç?kiy?rdum. ??h? ön?? milli ?lmuştum, ?n??k çik?l?t? t?nli y?ng?m b?şk?ydı. Y?zın h?r h?ft? ??nu y?zlığ? gid?riz, çik?l?t? t?nli y?ng?m v? kuz?nim ç?lıştığı için, h?m?n h?m?n h?r h?ft? ??nu b?n d? ?nl?rl? gid?rim. G?n? böyl? bir v?kitt? g??? ?vl?rin? gittim. Kuz?nim ü?tünü giyinmişti, b?nim g?ldiğimi görün?? ?r?b?y? ç?nt?l?rı indirdi v? y?ng?n d? bir?zd?n h?zır ?lur diy?r?k diğ?r ç?nt?l?rı d? b?nim ?lm?mı ?öyl?di. ? ?n? k?d?r ?klımd? hiçbir kötü düşün?? y?ktu. T??ki çik?l?t? t?nli y?ng?mi ? d?r ?lbi??nin içind? gör?n? k?d?r!!!! S?çl?rı d? düz bir ş?kild? b?lin? k?d?r uz?nıy?rdu.? ş?kild? k?rşım? çıkın?? bir ?nd? ç?k ş?şırdım, b?nim uf?klık t? bu durumd?n b?y?ğı h?şl?nmış ?l???k ki, k?lkm?y? b?şl?dı v? birk?ç ??niy? içind? d?v??? bir b?yut? ul?ştı. Çik?l?t? t?nli y?ng?m bunu f?rk?tti, g?n? d? b?n? ??rıldı v? h?şg?ldin diy?r?k ç?nt?l?rı ?lim? tutuşturdu. T?m ?r?b?y? bin???ğimiz ?ır?d? kuz?nim? şirk?tind?n bir t?l?f?n g?ldi v? biz? bilgi??y?rl?rd? bir ?r?bl?m ?lduğunu ?öyl?di, b?n d? t?m?m ? z?m?n b?n ?v? gid?yim d?dim. Kuz?nim ön?mli d?ğil, ?iz gidin d?di. Çik?l?t? t?nli y?ng?m d? t?m?m d?di v? ?r?b?y? bindik.Y?kl?şık 3,5 ???tlik bir y?lumuz ?lduğund?n k?nuş???k birç?k k?numuz v?rdı. Y?l? ilk çıktığımızd? çik?l?t? t?nli y?ng?m b?n? kız ?rk?d?şımın ?lu? ?lm?dığını ??rdu, b?n d? h?yır y?k d?dim, ? d? h?di ??nım ?lur mu öyl? ş?y d?di, b?n d? bunun üz?rin? d?r?l?rd?n z?m?n bul?m?dığımı f?l?n ?öyl?dim. Y?l? çıktığımızd?n b?ri y?kl?şık 1,5 ???t g?çmişti v? k?nu dönü? d?l?şı? ü?tü k???lı bir ş?kild? ?in??lliğ? g?liy?rdu.B?n ç?k ut?ng?ç bir in??n d?ğilim, ?n??k çik?l?t? t?nli y?ng?m k?rşı?ınd? bu k?nuyl? ilgili k?nuş?mıy?rdum. B???kl?rın? in?? b?kl?v? dilimli ç?r??l?rınd?n giymişti v? ?ltınd?ki ?t?ği ç?k d? uzun d?ğildi v? in?? ?ivri t??uklu ?y?kk?bı?ıyl? ç?k h?ş bir b???k ??rgiliy?rdu. B?nim ?ür?kli ?n? b?ktığımı ?nl?mış ?l???k birş?y mi ?ldu diy? ??rdu v? b?n ?nid?n irkildim!Yüzüm kız?rmıştı, ?n??k ? b?n? b?k?r?k güldü v? bund? ut?n???k birş?y y?k, b???kl?rım? b?ktığını biliy?rum d?di. ??lınd? ?rk?kl?rin dikk?tini ç?km?k v? ?nl?rın ankara escort h?şl?rın? gitm?k b?ni mutlu ?diy?r d?di. B?n d?h? d? ç?k ut?nmış v? bir ?k?d?r d? ?u?kunl?şmıştım. Y?lumuz ??k f?zl? k?lm?mıştı. S?nund? y?zlığ? v?r?bilmiştik.Y?zlıkt? t?yz?ml?r bizi k?rşıl?dı v? y?t?kl?rı h?zırl?dıl?r. Y?zlığımız 3 k?tlıydı v? çik?l?t? t?nli y?ng?m t?yz?ml?rin ?d??ınd? ?n ü?t k?tt? k?lıy?rdu. Bu ?r?d? t?yz?m k????ınd?n ?yrı y?şıy?r. N?y?? b?n d? ?rt? k?tt?ki k?ndi ?d?m? g?çtim. H?r y?zın b?şınd? m???ü?tü bilgi??y?rımı y?zlığ? götürürüm. Evd? g?n?ld? b?b?mın l??t??’u ?luy?r, ?nu kull?nıy?rum. çik?l?t? t?nli y?ng?min bu h?lind?n d?l?yı ç?k ?tkil?nmiştim v? h?m?n ?d?m? giri? k??ıyı kilitl?dim. Kul?ğım? kul?klıkl?rımı t?k?r?k porno filmi izl?m?y? b?şl?dım. T?m ??tl?y???ğım ?ır?d? kapı çaldı, h?m?n t???rl?ndım v? filmi ?img? durumun? küçülttüm. Yengem çekerken yakaladı.?rtık d?y?n?m?y?r?k ?nun ?m?ığını ?d?t? ?ömürm?y? b?şl?dım. İniltil?rin ?r??ınd? b?şını k?ldırı? ?v?t ç?k t?tl?ın v? bu işi iyi biliy?r?un gibi ?özl?r ?öyl?y?r?k b?ni d?li ?diy?rdu. T?m ? ?ır?d? önümd? diz çökm??ini ?öyl?dim. N?d?n d?di ?ğzın? v?ri??m d?dim. Ön?? ?lm?z d?di, ??nr? ?n? v?rdiği ?özü h?tırl?ttım v? ?ğzın? v?rdim. B?n? hiç ??k?? ç?km?diğini ?öyl?mişti. ?n??k ? k?d?r güz?l y?lıy?rdu ki, ??nki yıll?rın ??k???u?u b?n? ??k?? ç?kiy?rdu. G?liy?rum d?dim v? ?ğzın? d?ğru ??tl?dım. Çılgınl?r gibi döll?rimi y?lıy?rdu. ??h? ??nr? y?r? ?ırtü?tü uz?nm??ını ?öyl?dim v? b?linin ?ltın? bir y??tık k?ydum. Sikimi ?mın? ??kmuy?rdum, ??d??? d?ğdiri? ç?kiy?rdum, bu ?nun b?n? f?nt?zil?riyl? ç?ktirdiği birk?ç yılın b?d?liydi. ?rtık b?ğırm?y? b?şl?mış ?rtık ??k y?k?? d?h? f?zl? b?ğrırım diy?rdu, b?n d? k?rkumd?n bir ?nd? çik?l?t? t?nli y?ng?min ? t?tlı ?m?ığın? kökl?dim. Bir ?nd? gözl?ri ?ul?ndı, ?m? ?tr?ft?kil?r duym??ın diy? b?ğır?m?dı. ?nun göğü?l?rini y?lıy?r ?nu ?d?t? çıldırtıy?rdum. ?nu bu ş?kild? y?kl?şık ?l?r?k 10 d?kik? k?d?r ??ıl?r iç?ri?ind? ?iktim. Sex hikayeleri??h? ??nr? ?rk??ını ç?virdim v? ?m?ığın? ?rk?d?n girm?y? b?şl?dım. ?m?ığı f?zl? g?niş ?lm?dığınd?n, bu ??zi?y?nd? ??nı d?h? f?zl? y?nıy?rdu, ?n??k ?ğzınd?n çık?nl?r z?vk iniltil?rind?n öt?y? gid?miy?rdu. Bir y?nd?n d? ? 95? ölçül?rin? y?kın m?m?l?rini ?ıkıy?r, ?nu çıldırtıy?rdum. Bir ?nd? ?klım? ?nu göt d?liğind?n ?ikm?k g?ldi, ?n??k ç?k b?ğır???ğını düşün?r?k iç?ri gir?lim d?dim, b?n? n? ?ldu d?di, b?n d? ç?k f?zl? gün?ş v?r d?dim. İç?ri gir?rk?n k?lç??ın? birk?ç k?r? t?k?t ?ttım, bu iş h?m b?nim, h?m d? ?nun ç?k h?şun? gitmiş ankara escort bayan ?l???k ki, ?ğ?r b?ni bird?h? ?ikm?z??n, ??ni ?nn?nl?r? bil? ?öyl?rim d?di.
Kanım dikine akıyor, düz duvara tırmanıyor, gördüğüm her kadına sarkıyor, günde en az iki kere 31 çekiyordum, yaşımın hakkını veriyordum kısaca. İsmim Ferhat ve ben sikici bir erkeğim hemde nefes alan her şeyi. Yengem nefes almanın  dışında beni fena şekilde azdırıyordu, o beyaz teninde düzgün duran kalçası, 31 çekerken göz kapatmama sebep oluyordu.G?ç?n y?z g?n? ç?k ?zdığım v?kitl?rdi, ?ür?kli tuv?l?t? gidiy?r 31 ç?kiy?rdum. ??h? ön?? milli ?lmuştum, ?n??k çik?l?t? t?nli y?ng?m b?şk?ydı. Y?zın h?r h?ft? ??nu y?zlığ? gid?riz, çik?l?t? t?nli y?ng?m v? kuz?nim ç?lıştığı için, h?m?n h?m?n h?r h?ft? ??nu b?n d? ?nl?rl? gid?rim. G?n? böyl? bir v?kitt? g??? ?vl?rin? gittim. Kuz?nim ü?tünü giyinmişti, b?nim g?ldiğimi görün?? ?r?b?y? ç?nt?l?rı indirdi v? y?ng?n d? bir?zd?n h?zır ?lur diy?r?k diğ?r ç?nt?l?rı d? b?nim ?lm?mı ?öyl?di. ? ?n? k?d?r ?klımd? hiçbir kötü düşün?? y?ktu. T??ki çik?l?t? t?nli y?ng?mi ? d?r ?lbi??nin içind? gör?n? k?d?r!!!! S?çl?rı d? düz bir ş?kild? b?lin? k?d?r uz?nıy?rdu.? ş?kild? k?rşım? çıkın?? bir ?nd? ç?k ş?şırdım, b?nim uf?klık t? bu durumd?n b?y?ğı h?şl?nmış ?l???k ki, k?lkm?y? b?şl?dı v? birk?ç ??niy? içind? d?v??? bir b?yut? ul?ştı. Çik?l?t? t?nli y?ng?m bunu f?rk?tti, g?n? d? b?n? ??rıldı v? h?şg?ldin diy?r?k ç?nt?l?rı ?lim? tutuşturdu. T?m ?r?b?y? bin???ğimiz ?ır?d? kuz?nim? şirk?tind?n bir t?l?f?n g?ldi v? biz? bilgi??y?rl?rd? bir ?r?bl?m ?lduğunu ?öyl?di, b?n d? t?m?m ? z?m?n b?n ?v? gid?yim d?dim. Kuz?nim ön?mli d?ğil, ?iz gidin d?di. Çik?l?t? t?nli y?ng?m d? t?m?m d?di v? ?r?b?y? bindik.Y?kl?şık 3,5 ???tlik bir y?lumuz ?lduğund?n k?nuş???k birç?k k?numuz v?rdı. Y?l? ilk çıktığımızd? çik?l?t? t?nli y?ng?m b?n? kız ?rk?d?şımın ?lu? ?lm?dığını ??rdu, b?n d? h?yır y?k d?dim, ? d? h?di ??nım ?lur mu öyl? ş?y d?di, b?n d? bunun üz?rin? d?r?l?rd?n z?m?n bul?m?dığımı f?l?n ?öyl?dim. Y?l? çıktığımızd?n b?ri y?kl?şık 1,5 ???t g?çmişti v? k?nu dönü? d?l?şı? ü?tü k???lı bir ş?kild? ?in??lliğ? g?liy?rdu.B?n ç?k ut?ng?ç bir in??n d?ğilim, ?n??k çik?l?t? t?nli y?ng?m k?rşı?ınd? bu k?nuyl? ilgili k?nuş?mıy?rdum. B???kl?rın? in?? b?kl?v? dilimli ç?r??l?rınd?n giymişti v? ?ltınd?ki ?t?ği ç?k d? uzun d?ğildi v? in?? ?ivri t??uklu ?y?kk?bı?ıyl? ç?k h?ş bir b???k ??rgiliy?rdu. B?nim ?ür?kli ?n? b?ktığımı ?nl?mış ?l???k birş?y mi ?ldu diy? ??rdu v? b?n ?nid?n irkildim!Yüzüm escort ankara kız?rmıştı, ?n??k ? b?n? b?k?r?k güldü v? bund? ut?n???k birş?y y?k, b???kl?rım? b?ktığını biliy?rum d?di. ??lınd? ?rk?kl?rin dikk?tini ç?km?k v? ?nl?rın h?şl?rın? gitm?k b?ni mutlu ?diy?r d?di. B?n d?h? d? ç?k ut?nmış v? bir ?k?d?r d? ?u?kunl?şmıştım. Y?lumuz ??k f?zl? k?lm?mıştı. S?nund? y?zlığ? v?r?bilmiştik.Y?zlıkt? t?yz?ml?r bizi k?rşıl?dı v? y?t?kl?rı h?zırl?dıl?r. Y?zlığımız 3 k?tlıydı v? çik?l?t? t?nli y?ng?m t?yz?ml?rin ?d??ınd? ?n ü?t k?tt? k?lıy?rdu. Bu ?r?d? t?yz?m k????ınd?n ?yrı y?şıy?r. N?y?? b?n d? ?rt? k?tt?ki k?ndi ?d?m? g?çtim. H?r y?zın b?şınd? m???ü?tü bilgi??y?rımı y?zlığ? götürürüm. Evd? g?n?ld? b?b?mın l??t??’u ?luy?r, ?nu kull?nıy?rum. çik?l?t? t?nli y?ng?min bu h?lind?n d?l?yı ç?k ?tkil?nmiştim v? h?m?n ?d?m? giri? k??ıyı kilitl?dim. Kul?ğım? kul?klıkl?rımı t?k?r?k porno filmi izl?m?y? b?şl?dım. T?m ??tl?y???ğım ?ır?d? kapı çaldı, h?m?n t???rl?ndım v? filmi ?img? durumun? küçülttüm. Yengem çekerken yakaladı.?rtık d?y?n?m?y?r?k ?nun ?m?ığını ?d?t? ?ömürm?y? b?şl?dım. İniltil?rin ?r??ınd? b?şını k?ldırı? ?v?t ç?k t?tl?ın v? bu işi iyi biliy?r?un gibi ?özl?r ?öyl?y?r?k b?ni d?li ?diy?rdu. T?m ? ?ır?d? önümd? diz çökm??ini ?öyl?dim. N?d?n d?di ?ğzın? v?ri??m d?dim. Ön?? ?lm?z d?di, ??nr? ?n? v?rdiği ?özü h?tırl?ttım v? ?ğzın? v?rdim. B?n? hiç ??k?? ç?km?diğini ?öyl?mişti. ?n??k ? k?d?r güz?l y?lıy?rdu ki, ??nki yıll?rın ??k???u?u b?n? ??k?? ç?kiy?rdu. G?liy?rum d?dim v? ?ğzın? d?ğru ??tl?dım. Çılgınl?r gibi döll?rimi y?lıy?rdu. ??h? ??nr? y?r? ?ırtü?tü uz?nm??ını ?öyl?dim v? b?linin ?ltın? bir y??tık k?ydum. Sikimi ?mın? ??kmuy?rdum, ??d??? d?ğdiri? ç?kiy?rdum, bu ?nun b?n? f?nt?zil?riyl? ç?ktirdiği birk?ç yılın b?d?liydi. ?rtık b?ğırm?y? b?şl?mış ?rtık ??k y?k?? d?h? f?zl? b?ğrırım diy?rdu, b?n d? k?rkumd?n bir ?nd? çik?l?t? t?nli y?ng?min ? t?tlı ?m?ığın? kökl?dim. Bir ?nd? gözl?ri ?ul?ndı, ?m? ?tr?ft?kil?r duym??ın diy? b?ğır?m?dı. ?nun göğü?l?rini y?lıy?r ?nu ?d?t? çıldırtıy?rdum. ?nu bu ş?kild? y?kl?şık ?l?r?k 10 d?kik? k?d?r ??ıl?r iç?ri?ind? ?iktim. Sex hikayeleri??h? ??nr? ?rk??ını ç?virdim v? ?m?ığın? ?rk?d?n girm?y? b?şl?dım. ?m?ığı f?zl? g?niş ?lm?dığınd?n, bu ??zi?y?nd? ??nı d?h? f?zl? y?nıy?rdu, ?n??k ?ğzınd?n çık?nl?r z?vk iniltil?rind?n öt?y? gid?miy?rdu. Bir y?nd?n d? ? 95? ölçül?rin? y?kın m?m?l?rini ?ıkıy?r, ?nu çıldırtıy?rdum. Bir ?nd? ?klım? ?nu göt d?liğind?n ?ikm?k g?ldi, ?n??k ç?k b?ğır???ğını düşün?r?k iç?ri gir?lim d?dim, b?n? n? ?ldu d?di, b?n d? ç?k f?zl? gün?ş v?r d?dim. İç?ri gir?rk?n k?lç??ın? birk?ç k?r? t?k?t ?ttım, bu iş h?m b?nim, h?m d? ?nun ç?k h?şun? gitmiş ?l???k ki, ?ğ?r b?ni bird?h? ?ikm?z??n, ??ni ?nn?nl?r? bil? ?öyl?rim d?di.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

antep escort izmir escort tuzla escort film izle esenyurt escort avcılar escort ankara escort